ПолiтДумка

Документи громадян про освіту стануть доступні онлайн

15 августа
17:02 2022

Верховна Рада 27 липня прийняла в цілому як закон законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту 7396. Наразі він знаходиться на підписі у Президента.

Так, шляхом внесення змін до законів «Про освіту» та про Єдиний державний демографічний реєстр пропонується надати здобувачам освіти можливість самостійно реєструватись та здобувати освіту на державних інформаційних ресурсах та вебплатформах дистанційного навчання; врегулювати питання, пов’язані з функціонуванням Єдиної державної електронної бази з питань освіти; запровадити державну інтегровану інформаційну систему «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (далі – АІКОМ), визначити її держателів; передбачити особливості обміну даними, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі, з АІКОМ.

Це дозволить пришвидшити цифрову трансформацію освіти, у тому числі запровадити електронне діловодство та забезпечити доступ громадянам України до дистанційної освіти.

Як зазначають автори, у зв’язку із збройною агресією Україна зазнала масштабної внутрішньої та зовнішньої міграції наших громадян з непоодинокими випадками термінової евакуації з місць проживання, яка супроводжувалась втратою документів, вимушеною зміною місць навчання, втратою інформації щодо освітнього поступу здобувачів освіти всіх рівнів.

Виходячи з зазначеного, екстремально гострою необхідністю стала цифровізація освіти, розширення можливостей дистанційного навчання, запровадження електронного діловодства в закладах освіти, цифрових документів про освіту тощо. Реалізація поставленої мети можлива лише через запровадження системного комплексного підходу шляхом розширення можливостей державної інформаційної системи – програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (далі – АІКОМ), який був запроваджений у кінці 2021 року.

Закон передбачає здійснення електронної взаємодії АІКОМ з багатьма іншими електронними освітніми інформаційними системами та ресурсами для організації освітнього процесу для всіх форм здобуття освіти.

Також шляхом реалізації такого підходу відкриваються нові можливості щодо обліку дітей та здобувачів освіти; для обробки, зберігання, обміну даних з іншими державними інформаційними ресурсами та реєстрами, верифікації інформації з метою уникнення зайвої паперової бюрократії, особливо в воєнний час, коли документи громадян України та закладів освіти були знищені, втрачені або до яких відсутній доступ, водночас збережені відомості в державних електронних ресурсах та реєстрах.

Так, у Законі України «Про освіту» (ст. 74) передбачається Єдина державна електронна база з питань освіти.

Електронна база містить такі складові: Реєстр суб’єктів освітньої діяльності, Реєстр здобувачів освіти, Реєстр документів про освіту, Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, Реєстр студентських (учнівських) квитків, Реєстр педагогічних, науково-педагогічних працівників, Реєстр сертифікатів педагогічних працівників (далі – публічні електронні реєстри у сфері освіти).

Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти та порядок її ведення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Інформація, що міститься в Електронній базі, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритою, у тому числі у форматі відкритих даних, та з урахуванням потреб осіб з порушенням зору. Особа має повний безоплатний доступ до всіх відомостей про себе, що містяться в Електронній базі.

Доступ осіб до інформації, що міститься в Електронній базі, здійснюється через:

офіційні вебсайти держателя Електронної бази та адміністратора Електронної бази;

Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Держателем Електронної бази та публічних електронних реєстрів у сфері освіти (далі – держатель Електронної бази) є центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, що здійснює організаційні заходи, пов’язані із забезпеченням функціонування Електронної бази та її складових.

Власником Електронної бази є держава в особі центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Адміністратором Електронної бази та публічних електронних реєстрів у сфері освіти (далі – адміністратор Електронної бази) є визначена Кабінетом Міністрів України юридична особа, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Адміністратор Електронної бази:

здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Електронної бази;

відповідає за технічне і технологічне забезпечення Електронної бази, збереження та захист інформації (даних), що містяться в Електронній базі;

забезпечує надання та анулювання доступу до Електронної бази;

проводить навчання для роботи з Електронною базою;

здійснює інші заходи, передбачені законом.

Електронна база в порядку електронної взаємодії здійснює обмін інформацією з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань, Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним реєстром загальнообов’язкового державного соціального страхування, Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів, Електронною системою охорони здоров’я, Єдиною інформаційною системою соціальної сфери, Єдиним державним веб-порталом електронних послуг, реєстрами територіальних громад та іншими автоматизованими системами й інформаційними ресурсами держателя Електронної бази та інших юридичних осіб в обсязі та у випадках, визначених законом.

Відомості про фізичних осіб, що містяться в Електронній базі, можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат виключно за наявності добровільної згоди реципієнтів таких виплат, у якій зазначається обсяг відомостей, право на оброблення яких надається.

Закон про освіту також доповнено статтею 74-1 «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту».

З метою забезпечення належної цифрової взаємодії в системі освіти між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами та установами освіти, їхніми структурними підрозділами, учасниками освітнього процесу та іншими юридичними і фізичними особами в Україні функціонує Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (далі − АІКОМ).

АІКОМ є державною інтегрованою інформаційною системою, завданнями якої є:

 • збирання, накопичення, оброблення, захист інформації у сфері освіти, надання їй офіційного визнання (у разі створення, зберігання та використання в АІКОМ інформації у сфері освіти);
 • поєднання електронних інформаційних ресурсів та/або публічних електронних реєстрів у сфері освіти, забезпечення їх внутрішньої та зовнішньої інформаційної взаємодії, зокрема у тому числі з питань розподілу та перерозподілу міжбюджетних трансфертів з державного місцевим бюджетам, замовлення підручників, документів про освіту, щодо професійного розвитку працівників закладів та установ освіти, зарахування, відрахування, переведення здобувачів освіти, організації освітнього процесу тощо;
 • забезпечення ведення в електронній формі ділової документації та подання звітності закладами освіти, здійснення обліку дітей дошкільного та шкільного віку (у тому числі дітей, не охоплених навчанням), учасників освітнього процесу та суб’єктів освітньої діяльності;
 • взаємодія з питань отримання, передачі, запису, верифікації та обробки інформації у сфері освіти з інформаційними системами Єдиного державного демографічного реєстру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, Електронної системи охорони здоров’я, Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, реєстрів територіальних громад, інформаційно-виробничої системи інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти та з іншими автоматизованими системами та інформаційними ресурсами держателя АІКОМ та інших юридичних осіб в обсязі та у випадках, визначених законом;
 • інші завдання, визначені законодавством.

Держателем АІКОМ є центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Положення про Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно ст. 11 Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» доповнено наступними нормами:

Для ідентифікації осіб та верифікації інформації про них з Реєстру до Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту та Єдиної державної електронної бази з питань освіти в режимі електронної інформаційної взаємодії передається така інформація:

 • ім’я особи;
 • дата народження/смерті;
 • стать;
 • відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
 • реквізити паспортного документа особи (серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України, назва уповноваженого суб’єкта, що видав документ, строк дії (за наявності), а для дитини віком до 14 років, крім іноземців та осіб без громадянства, − серія та номер свідоцтва про народження або реквізити документа про реєстрацію народження, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
 • реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
 • інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб − платників податків) (за наявності);
 • відомості про унікальний номер запису в Реєстрі;
 • відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи».

Источник: sud.ua

Share

Статьи по теме

Последние новости

В російських регіонах почали скаржитися на нестачу коштів для виплат мобілізованим,

Читать всю статью

Мы в соцсетях

Наши партнеры

Polysad.com - Комнатные цветы и растения, садовые цветы и названия.
CZM.ua - Клиника лечения наркозависимости - ЦЗМ Украина.
Alt-center.com - Наркологическая клиника "Альт-центр".
UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY